Základy rozhrania - Prehľad rozhrania
28.02.2012 - 08:19,
(Autor: tomoxm)

Tento dokument sprostredkuváva prehľad najdôležitejších aspektov rôznych sekcií rozhrania Editora.

Nástroje rozhrania Sandboxu

Hlavné menu Editora

Defaultne obsahuje hlavné okno Editora viacero pod-okien, ktoré vám dovoľujú urobiť väčšinu zmien v leveli.

Na obrázku vidíme Hlavné menu, Vysúvaciu lištu, Stavový riadok, a Konzolu. Hlavné menu sa nachádza na vrchu hlavnej obrazovky a obsahuje rôzne možnosti. Obsahuje funkcie od základného uloženia, nahrania levelu po editáciu terénu a zobrazovacie možnosti, ako aj prístup pre viac pokročilé funkcie Editora.

Hlavné menu CryENGINE 3 Editora

KLIKNITE PRE OTVORENIE INTERAKTÍVNEJ FLASH PREHLIADKY V CELOM OKNE

Kliknite na obrázok pre otvorenie interaktívnej mapy editora, prejdite myšou nad rôzne položky pre zobrazenie príslušnej sekcie.

Menu

Menu dovoľuje rýchli prístup pre veľa funkcií Sandbox Editora (od základných operácií so súbormi a zobrazovacími možnosťami, po viac rozšírené vlastnosti, ako terén a nastavenia AI), ale aj panel nástrojov na vrchu obrazovky.

Pre viac informácií sa môžete pozrieť do dokumentácie The Menu Bar.

Viewport

Viewport je hlavné okno, kde môžete pracovať s levelom, a vidieť ho v reálnom čase, ako by mal vyzerať v hre. Toto okno je priestor, kde sa bude konať veľká časť level designu, ako vkladanie objektov, editácia terénu a herné testovanie priamo v editore.

V pravom rohu tohoto okna sa nachádza terajšie nastavenia pomeru strán viewportu a dve tlačítka. Prvý prvok je vyhľadávací filter, potom nasleduje prvé tlačítko, ktoré zapína/vypína helpery (klávesová skratka je Shift + Spacebar/medzečník/). Druhé tlačítko poukladá vedľa seba Perspective viewport s vybraným Editorom, alebo s perspective viewportom. Vyberte druhý pohľad, alebo Editor ľavým kliknutím myši na hlavičku Perspective viewportu, a vybraním z View menu.

Pre ovládanie hlavného viewportu sa pozrite na tutoriály Viewport a Navigácia vo Viewporte.

Vysúvacia lišta (Rollup Bar)

Vysúvacia lišta je rýchle menu pre rôzne druhy funkcionalít Editora uložených v jednoducho prístupnej forme. Je rozdelená do viacerých záložiek, obsahuje nástroje na tvorbu objektov, vegetácie a editáciu terénu, zobrazovacie možnosti a organizačné nástroje vrstiev.

Stavový riadok (status bar)

Stavový riadok obsahuje informácie o terajšom hernom adresári, informácie o pripojených konzolách, pamäťové vyťaženie levelu.

MenoFunkcia
GameFolder: zobrazuje terajšiu lokáciu Game adresára. Iný Game adresár sa dá nastaviť v súbore system.cfg.
XBOX 360: zobrazuje status či je Xbox 360 pripojený alebo nie.
PS3: Zobrazuje či je PS3 pripojená alebo nie.
Status Má informácie o statuse Editora, ako aj klávesové skratky pre vybraté funkcie. Väčšinou je tam napísane : ready (pripravený).
xx Mb Veľkosť levelu v MB.
CAP Ak je to vysvetené tak je zapnutý Caps Lock.
NUM Ak je to vysvetené tak je zapnutý Num Lock.
SCRL Ak je to vysvetené tak je zapnutý Scroll Lock.

Označovací pruh (Selection Strip)

Označovací pruh sa nachádza na spokdu Editora pre informácie o označenom objekte. Taktiež sú tu koordináty, ktoré tu môžete aj samy meniť, Tlačítka na zapnutie AI/Fyziky a zmeniť rýchlosť pohybu vo Viewporte.

Pre viac informácií si pozrite tutoriál Označovací pruh (selection strip).

Konzola

Konzola je príkazový riadok editora, dovoľuje prístup k rôznym rozšíreným funkciám Sandbox Editora, zahrňuje rôzne ladiace a testovacie módy. 

Konzola v Sandbox Editore sa používa na vkladanie premenných. Dá sa zapnúť/vypnúť kliknutím v menu View -> View Console, alebo stlačením klávesy tilda (~), pri aktívnom hlavnom okne : Perspective Viewport.

Pre zoznam príkazov konzoli si pozrite dokument Console Commands Reference. V editore sa dá pristúpiť k plnému zoznamu premenných konzoli 2x kliknutím na vstupné pole konzoli, zobrazí sa okno Console Variables (premenné konzoli). Informácie o individuálnych premenných sa dajú zobraziť prejdením myši na danú premennú, zobrazí sa text ako tool-tip.


Okno Console Variables.

Prvý stĺpec okna Console Variables ukazuje ci je premenná čislo /integer/ (n) alebo reťazec (ab). Druhý stĺpec zobrazuje meno premennej, kde prvé písmenko/á/ znamená k akému modulu patrí daný príkaz. Napr.: r pre renderer a g pre hru /game/. Tretí stĺpec zobrazuje numerickú hodnotu reťazca, ktorá reprezentuje stav premennej.

Pre prístup do konzole v hernom móde /Game Mode/ stlačte klávesu (~) (nachádza sa nad klávesou TAB a pod ESC).

Na cykláciu medzi príkazmi konzole stláčajte klávesu TAB - v smere abecedy, CTRL+TAB proti smeru abecedy, kurzor sa musí nachádzať v textovom políčku konzole. Napísaním prvých pár znakov príkazu a stlačením klávesy TAB sa doplní automaticky príkaz, aj tu môžeme použiť TAB alebo CTRL+TAB ako to bolo popísané vyššie.

Na zobrazenie zoznamu nedávno použitých príkazov stlačte klávesu UP ARROW /horná šípka/, navigujte pomocou hornej a dolnej šípky a pre vybratie príkazu stlačte ENTER.

Tipy pre rýchle konzolové príkazy

VstupPopis
~ otvorí konzolu
2x kliknúť na vstupné textové pole Otvorí okno Console Variables /premenné konzoli/.
Textový vstup + Tab cykluje medzi všetkými premennými ktoré začínajú zadaným textom
Cvar + ? Vložte za premennú otáznik "?" a stlačte enter pre zobrazenie všetkých možných hodnôt.
šípka hore
Otvorí menu s nedávno použitými premennými.
prejsť myšou na zobrazí možnosti pre premennú v okne Console Variables.

Panel nástrojov

Panel nástrojov /ToolBox/ sa dá prispôsobiť aby obsahoval skratky k užitočným príkazom a funkcionalitám.

Panel nástrojov sa dá vypnúť/zapnúť v menu View -> Show ToolBox.

NázovFunkcia
Select 
Object Povolí označovanie objektov.
Sub-Object Ak je objekt označený, kliknutím na toto sa označia všetky pod-objekty asociované s týmto objektom.
Terrain 
Modify Povolí modifikovanie terénu.
Voxel Povolí mód Voxel Painter.
Vegetation Povolí mód Vegetácie.
Brush 
Clip ...
Texture ...
Debug 
AI Debug ...
User Cmds 
User Cmds Dá sa nakonfigurovať na frekventovane používané príkazy Editora a Konzole cez Tools Configuration box, ktorý sa nachádza v menu Tools.

Sandbox editory, prehliadače, a grafy

Ladenie AI

Nástroj Ladenie AI je utilita používaná na zdokumentovanie vstupov a rozhodnutí agentov AI (umelej inteligencie), prijímajúcich/počítajúcich v reálnom čase počas hrania.

Prosím pozrite si dokumentáciu Ladenie AI pre viac informácií.

Diagram animácií

Diagram animácií (Animation Graph) sa používa na nastavenie animačných setov a prepojení medzi animáciami v Editore. Pre viac informácií si pozrite manuál k Diagramu animácií (The Animation Graph).

Prehliadač assetu

Prehliadač assetu obsahuje vyhľadávacie funkcie, ktoré sa dajú použiť na vyhľadanie iba na objekty v danom leveli a so špeciálnymi vlastnosťami. Užívatelia môžu vyhľadávať pomocou mena, alebo cesty k súboru. Prehliadač miniatúr (thumbs browser) ukazuje náhľady objektov, ktoré sa dajú otáčať (držaním ľavého tlačítka myši a pohybovaním a zoomovať pomocou kolieska myši). Veľkosť náhľadu sa dá nastaviť od 16*16 pixelov až do 1024*1024 pixelov.

Taktiež obsahuje Visual Budget System na hladanie objektov, ktoré spôsobujú problémy s výkonom.

Textový súbor so štatistikami objektov spolu s náhľadom objektov sa dá uložiť pre pomoc s komunikáciou medzi umelcami & tými čo sú zodpovedný za výkon. Jednoducho kliknite pravým tlačítkom na obrázok a kliknite na Save Report.

Všimnite si, že ak má náhľad veľkosť 256 a väčšiou, bude obsahovať automaticky aj informácie o výkonnosti v ľavom hornom rohu.

Editor postáv

Editor postáv (haracter Editor) umožňuje užívateľovi prezeranie modelov a animácií postáv, taktiež vytvorenie variácií postáv a ich nastavenia. Taktiež obsahuje veľa ladiacich možností pre animáciu.

Prehliadač databáz (DataBase View)

Prehliadač databáz (DataBase View) je rozhranie pre rôzne knižnice (libraries), ktoré sú dostupné pre použitie v Editore. Knižnice sa dajú v tomto prehliadači buď importovať alebo exportovať, taktiež sa v nej dajú vykonať rôzne iné úkony. Knižnica obsahuje rôzne tipy ako napr. knižnica Arhectypov Entít, knižnica Vegetácie (rastliny,...), knižnica zvukov a hudby a v neposlednom rade knižnica Particle efektov.

Pre viac informácií si pozriťe podrobnejšie informácie v sekcii Prehliadač databáz.

Editor dialógov (Dialog Editor)

Editor dialógov (The Dialog Editor) umožnuje vkladať dialógy do hry, vo forme, ktorá sa dá použiť s flow graphs, pripravené na lokalizáciu a pridávanie tituliek. Pre viac info si pozrite sekciu Editor dialógov (The Dialog Editor).

Editor mimiky (Facial Editor)

Editor mimiky (The Facial Editor) je nástroj pre vytvorenie, prezeranie a editovanie mimiky tváre. Obsahuje nástroje na spoluprácu s MoCap (motion capture), ?morph targets? a výrazy. Viac info získate v sekcii Editor mimiky.

Flow Graph

Flow Graph je silný, vizuálne skriptovací programovací jazyk ktorý sa nachádza v Sandbox Editore. Mimo prístupu k skriptovac skriptovacím funkcíam toto okno taktiež obsahuje rôzne organizačné a vyhľadávacie funkcie.

Locomotion Group Editor

Locomotion Group Editor (LMG Editor) je nástroj na výrobu LMG animácií, ktorý je interaktívny a lepšie sa používa ako písať skripty do .lmg xml súborov.

Editor materiálov (Material Editor)

Toto okno obsahuje knižnicu materiálov použitých v hre. Knižnica materiálov sa dá importovať/exportovať a invididuálne materiály sa dajú priraďovať rôznym objektom. Taktiež sa tu dajú meniť parametre materiálov.

Select Objects

Okno Select Objects zobrazuje a zotrieďuje všetky objekty použité v mape. Uľahčuje používateľovi rýchlo nájsť, alebo označiť jeden alebo viacero objektov.

Smart Objects Editor

Smart Objects Editor sa používa na tvorbu logických nastavení chytrých objektov, ktoré sa použijú v hernom engine. Smart objekty sa používajú na výrobu logických interakcií s herným svetom, na vykonanie rôznych funkcií ako pridanie schopnosti umelej inteligencii (AI) prehrať animáciu a interakciu s objektami. 

Editor terénu (Terrain Editor)

V editore terénu (Terrain Editor) si užívatelia vedia upravovať výškové mapy mapy. Menu obsahuje okrem iného aj nastavenie výšky vodnej hladiny a nástroje na automatické generovanie terénu.

Terrain Texture Layers

Okno Terrain Texture Layers (vrstvy textúr terénu) zobrazuje všetky vrstvy použíté v mape. Užívatelia vedia pridať, mazať a spravovať vrstvy terénu.

Prehliadač textúr (Texture Browser)

Používa sa na prehliadanie textúr použitých v mape. Textúry sa dajú zotriediť a vyhľadať na základe rôznych parametrov.

Time Of Day

Time Of Day je veľmi komplexný nástroj na nastavovanie veľa aspektov prostredia od nastavenia oblohy, slnka, farbu svetla, hmly, času a veľa iných. Pre rozšírené nastavenia sa uistite, že máte zapnuté toggle advanced properties vľavo pod záložkou "Time of Day Tasks".

Track View

Tento nástroj sa používa na vytvorenie sekvencií pre udalosti v hre, ako napr. prestrihové scény a animácie. 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =